Kontrolní hlášení – druhý díl – dopis klientům

Napsal jsem svým klientům sdělení ke kontrolnímu hlášení. Nakonec jsem se rozhodl dát jej k dispozici prakticky v plném znění i Vám:

Vážení klienti,

Kdyby situace nebyla skutečně vážná, dovolil bych si ji nazvat jako jednu starou francouzskou komedii : „Situace je vážná, nikoli však zoufalá “ …. Ale je.

Od 1.1.2016 nám přibývá nová povinnost: Kontrolní hlášení DPH.

Co to vlastně je : je to hlášení, kdy každý bonzuje na každého, za kolik, kdy a komu prodal a ten, kdo nakoupil ( službu nebo zboží ) se musí přiznat, kdo mu prodal, za kolik a kdy… Prostě dokonalý “ VELKÝ BRATR “ v praxi.

 

Co to znamená pro Vás :

Nikdy nesmíte :

  1. zapomenout dát ke zpracování vystavenou fakturu se zdanitelným plnění předchozího období u právnických osob po skončení každého měsíce, u fyzický osob po skončení kvartálu.
  2. vystavit doklad se stejným číslem ( př. vystaví se doklad 2015110, pak se udělá ještě jeden doklad, ale protože již bylo vystaveno mezí tím několik dalších, udělá se doklad 205110/1. Toto je zcela nepřípustné ! . Každý doklad musí mít své unikátní číslo.)
  3. dát na fakturu vystavenou DIČ odběratele, pokud je odběratel neplátce DPH . ( Pozor : DIČ má každý podnikatel, nejen plátce DPH ! U právnických osob je to CZ+IČO, u fyzických CZ+rodné číslo.). Má to ten vliv, že pokud tam uvedete DIČ odběratele, my nebudeme vědět, že se jedná o neplátce a uvedeme ho jmenovitě do kontrolního hlášení a za nějaký čas vznikne nejspíše problém – výzva k podání opravného kontrolního hlášení.
  4. dát ke zpracování později než v měsíci vystavení doklad v přenesené daňové povinnosti ať již za přijatá, tak uskutečněná plnění (typicky např. za stavební práce a stavební opravy).
  5. dát ke zpracování později opravný daňový doklad ( dříve dobropis) než do období, za které je DPH zpracováváno
  6. zapomenout zkontrolovat, jestli váš dodavatel uvedl na daňový doklad při plněních nad 10000,- Kč vaše DIČ. Pokud se stane, že ne, okamžitě doklad vracejte k opravě. Jestliže by totiž dodavatel DIČ neuvedl, spadlo by mu toto plnění v kontrolním hlášení do nekonkretizovaných plnění pro neplátce, vy byste si chtěli uplatnit nárok na odpočet, ale systém kontrolního hlášení by to vyhodnotil jako chybu a problém by byl na světě.

 

 

K číslování dokladů:

Žádám Vás, abyste si od roku 2016 upravili své číselné řady vystavených dokladů takto :

16xxx , kde 16 je rok vystavení a xxx je pořadové číslo dokladu. Budete-li předpokládat, že jich bude méně než 100, pak 16xx, bude-li jich více než 1000, pak 16xxxx.

Je zcela nepřípustné, aby čísla dokladů obsahovala jiné než číselné znaky : písmena, pomlčky, lomítka atd !

 

Co to znamená pro nás:

Nikdy nesmíme udělat chybu ! Chybu v DIČ partnera, chybu ve variabilním symbolu faktury, chybu v základu daně a dani, chybu v datu zdanitelného plnění !!!

Jistě chápete, že v těch desetitisících dokladů, které měsíčně zpracováváme, to prostě snad ani není možné….

 

Jak to vlastně bude fungovat :

Superpočítač bude z každého kontrolního hlášení spárovávat údaje poskytnuté dodavatelem a odběratelem. Pokud najde, že si někdo uplatnil odpočet a jeho dodavatel uskutečněné plnění do kontrolního hlášení nedal, vyzve obě strany k podání následného kontrolního hlášení. To stejné nastane, pokud nenajde : shodný variabilní symbol, shodné DIČ, shodné datum uskutečnění zdanitelného plnění, shodný základ daně a shodnou daň. Nebude tam žádný člověk, kterému by bylo možno něco vysvětlit. Bude tam jen tupý stroj…..

 

Jaké jsou následky podání a nepodání kontrolního hlášení :

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši :

a) 1000,- Kč, pokud jej dodatečně podá ( po stanovené lhůtě ), aniž byl k tomu vyzván

b) 10 000,- Kč , pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co byl správcem daně vyzván

c) 30 000,- Kč , pokud nepodá následné kontrolní hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení

d) 50 000,- Kč , pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně

 

Kdy se bude podávat kontrolní hlášení ?

Fyzické osoby podle zdaňovacího období, tj měsíc nebo kvartál, ale právnické osoby měsíčně bez ohledu na to, jestli jsou měsíčními nebo kvartálními plátci ! Znamená to tedy, že u právnických osob musí být účetnictví vždy zpracováno měsíčně !!!

 

Do kdy musíme podat následné kontrolní hlášení ?

Systém vyhodnotí a spáruje každý měsíc miliony údajů u uskutečněných zdanitelných plněních s jinými miliony údajů o přijatých zdanitelných plněních. Pokud najde rozdíl, vyzve nás k podání následného kontrolního hlášení. Do kdy jej pak musíme podat je?

To je naprosto absurdní : do 5 dnů ode dne, kdy nás správce (přesněji řečeno tupý automat) vyzve !

Pokud máte datovou schránku ( nebo mám datovou schránku já jako daňový poradce, do 5 dnů od doručení výzvy. V praxi tedy do 5 dnů ode dne, kdy zprávu přečtu nebo do 5 dnů po uplynutí lhůty pro doručení, která je 10 dnů ).

Naprosto šílená je situace, kdy plátce DPH nemá daňového zástupce nebo svou datovou schránku. Správce daně bude doručovat takovému plátci na jeho obyčejný e-mail a za datum doručení se považuje den, kdy správce daně výzvu poslal na e-mail. Nesplníte-li výzvu – následuje pokuta výše uvedená.

Zpracování účetnictví, zejména daňového z hlediska DPH, tak bude pro nás představovat podstatné zvýšení administrativní zátěže. Optimisticky odhaduji, že pracnost se zvýši minimálně o 10%, protože se budou muset zadávat nové údaje – datum uskutečnění zdanitelného plnění, když se bude lišit od období, ve kterém můžeme my uplatnit nárok na odpočet DPH ( př. Dodavatel vystaví doklad 1.2.2016, DUZP napíše 31.1.2016.

My máme nárok na odpočet až tehdy, když máme daňový doklad v ruce, tj. nejdříve 1.2.. Pro kontrolní hlášení však budeme muset uvést i DUZP dodavatele -31.1.). Pokud bude dodavatel uvádět i jiné číslo dokladu – a to není neobvyklé – než variabilní symbol pro platbu, budeme muset uvádět i toto číslo. Navíc budeme muset provádět i kontroly DIČ podle ARESu, a kontroly čísel dokladů pro kontrolní hlášení.

 

Osobně musím konstatovat, že každý plátce, který si dělá své účetnictví a DPH “tak říkajíc sám na koleně“, je z mého pohledu mimořádně statečný člověk. Nebo nevědomý. A jak se říká : “ nevědomost hříchu nečiní …“. Ale pokuty jej poučí…

Přečtěte si i 1.díl o kontrolním hlášení.