Další služby

 Společnosti

 

Zakládání společností

Založení obchodní společnosti je v dnešní době záležitost časově i nákladově přijatelná, nicméně vyžaduje určité znalosti a zkušenosti.

Po konzultacích s klientem zejména ve věci názvu, sídla a předmětu činnosti připravíme veškeré podklady pro založení společnosti, a na základě plných mocí provedeme za klienta všechny úkony potřebné ke vzniku společnosti, tj. zejména :

 • zpracujeme specifické odlišnosti od obligatorní smlouvy a tyto předáme notáři k zapracování do společenské smlouvy nebo zakládací listiny
 • ve spolupráci s notářem zajistíme ustavující valnou hromadu společnosti
 • zajistíme vydání živnostenských oprávnění
 • zajistíme zpracování a podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • připravíme podklady pro registraci společnosti u příslušného finančního úřadu , zajistíme registraci
 • zajistíme založení běžného účtu společnosti
 • vykonáme ostatní úkony potřebné pro založení a vznik společnosti

Tímto způsobem je tak prakticky založena společnost „ na klíč “

 

Druhou možností je poskytnutí konzultací a následné metodické vedení klienta jednotlivými etapami založení a vzniku společnosti, kdy klient vyřizuje veškeré záležitosti osobně.

Výše uvedené činnosti mohu být samozřejmě přiměřeně využity i při změnách ve společnosti jako jsou např. změny společníků, předmětu činnosti, sídla atd.

 

Pro klienty máme dále k dispozici trvale k odkoupení jednu až dvě společnosti s ručením omezeným s prokazatelnou historií původu, právně čisté a bez závazků.

 

Likvidace společností

 

V případě rozhodnutí statutárních orgánů společnosti o vstupu do likvidace můžeme poskytnout tyto služby:

 1. poskytovat konzultace likvidátoru jmenovanému VH v oblasti účetnictví, daní, zaměstnanosti apod., případně přímo vyřešit některou část likvidace

 

Příprava společnosti na insolvenční řízení

V případě, že ekonomický stav společnosti je takový, že společnost je v úpadku, tzn. je předlužená nebo v platební neschopnosti , je povinností statutárních orgánů podat dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení.

V těchto případech můžeme společnosti pomoct zejména

 • zpracovat návrh na zahájení insolventního řízení
 • připravit dokumentaci pro návrh na zahájení insolventního řízení
 • zpracovat mimořádnou účetní závěrku, poskytnou konzultace ve věci inventarizace majetku

Tímto způsobem lze do jisté míry minimalizovat nebezpečí ve smyslu trestní odpovědnosti či majetkové odpovědnosti statutárních orgánů vůči státu a třetím osobám.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Ekonomické poradenství

 

Ekonomické poradenství je zahrnuto v komplexu služeb spadajících pod daňové poradenství.

Dílčí služby však mohou být poskytovány bez ohledu na ostatní návaznosti samostatně. Ekonomické poradenství zahrnuje zejména :

 • přípravu podkladů pro zpracování žádosti pro úvěrové řízení
 • přípravu podkladů pro zpracování žádosti o dotace
 • zpracování statistik
 • instalace účetních SW, upgrade a update
 • školení k účetnímu SW

 ________________________________________________________________________________________________________________________

 Mzdy a personalistika

 

Jednou z nejběžnějších outsourcingových činností je zpracovávání personální a mzdové agendy.

Důvody jsou dva :

 1. tato činnost vyžaduje značnou specializaci a odbornost a podnikateli s menším počtem zaměstnanců se nevyplatí zaměstnávat mzdovou účetní
 2. oblast mezd je vždy citlivou záležitostí a je více než vhodné zabezpečit, aby se k údajům z této agendy nemohl dostat nikdo neoprávněný

 

Personalistika

 

Zahrnuje zejména

 • přípravu a zpracování pracovních smluv,mzdových dekretů, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
 • zpracování přihlášek a odhlášek na ZP a OSSZ
 • vystavování potvrzení zaměstnancům

 

Zpracování mezd

 

Zpracování mezd zaměstnanců je poskytováno jako standardní součást vedení účetnictví nebo daňové evidence, ale může být realizováno i jako samostatná služba. Zahrnuje obvykle tyto činnosti :

měsíčně

 • měsíční výpočty mezd a odvodů a zpracování potřebných tiskových sestav
 • zpracování přehledů pro ZP a OSSZ
 • vystavení příkazu k úhradě
 • realizace přímého internetového bankovního styku z podúčtu klienta určeného jen pro výplatu mezd a odvodů

ročně

 • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • provedení ročního zúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnanců
 • zpracování ročních daňových přiznání a hlášení vyplývajících z mezd

podle potřeby

 • přípravu podkladů pro kontroly výpočtu a odvodu pojistného ZP a OSSZ, případně zastupování zaměstnavatele v průběhu kontrol
 • zpracování statistických hlášení