Povídání o tom, že zákon je jen cár papíru….

Tento příspěvek jsem napsal asi před 2 měsíci. Dlouho jsem váhal s jeho zveřejněním…. Je nudný a nezáživný. Ale poučný.

Je také strašně dlouhý. Jen statečný čtenář jej dočte do konce… a pokud se mu to podaří, dostane odměnu … třeba diplom 🙂

 

O chytré paní a jejím chytrém počínání

Byla jedna chytrá paní a ta dostala nápad. Vyrobí určitý software a ten bude prodávat. Nebojí se, riskuje své peníze. Založí si tedy obchodní korporaci – pardon, eséročko.

A jako zákonů dbalý člověk se pokouší splnit svou povinnost – jedenáctý den ode dne zápisu společnosti do Obchodního rejstříku provést i registraci společnosti u správce daně. A protože chce být i plátcem DPH, podá současně i přihlášku k registraci k této dani.

Nestačí jen chtít být plátcem DPH. Je nutno své přání protlačit i přes odpor státní správy. Po podání přihlášky k registraci…..

….Správce daně napsal výzvu k odstranění pochybností v registračních údajích a vyzval k odstranění pochybností správce daně spočívající ve splnění zákonných podmínek pro registraci – zda je daňový subjekt osobou povinnou k dani podle § 5 zákona 235/2004 S.b ( Zákon o DPH ).

 

Správce daně vs. chytrá paní

Zvláště kouzelná jsou některá odůvodnění pochybností správce :

Odůvodnění pochybnosti správce daně č.1 :

Cituji : „ Na základě údajů uvedených v přihlášce k registraci, kde daňový subjekt neuvedl obrat za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucí měsíců, vyvstaly správci daně pochybnosti o naplnění zákonných podmínek k registraci a to zejména, zda je daňový subjekt osobou povinnou k dani podle § 5 zákona o DPH“. ( Překlad do češtiny – osoba povinná k dani = podnikatel.)

K tomuto jsme podali následující stanovisko:

Přihláška k registraci plátce DPH byla podána společností s ručením omezeným. Podle ustanovení zákona 90/2012 , Zákon o obchodních korporacích, § 1 je tato společnost obchodní společností. Podle ustanovení § 2 téhož zákona může být tato společnost založena pouze za podnikatelským účelem nebo účelem správy vlastního majetku.

 

Může tedy správce daně laskavě sdělit, v čem tedy spočívá konkrétní pochybnost, zda je obchodní korporace osobou povinnou k dani, tedy podnikatelem ?

Odůvodnění správce daně č.2 :

Cituji : „ Daňový subjekt vznikl dne 10.12.2015 a v přihlášce neuvedl obrat za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích měsíců kalendářních měsíců. Daňový subjekt uvádí jako důvod registrace : „budou uskutečňována zdanitelná plnění“. Daňový subjekt však musí při registraci dle §6f/1 zákona o DPH splňovat podmínky zákona.

 

K tomu jsme podali následující sdělení:

 • jestliže byla obchodní korporace zapsána do Obchodního rejstříku 11 dnů před dnem podání žádosti o registraci plátce DPH, lze jen těžko očekávat, že tato společnost bude mít obrat za posledních 12 měsíců a popravdě řečeno, lze jen těžko očekávat, že ode dne zapsání do OR do dne podání přihlášky k registraci plátce DPH bude mít vůbec jakýkoli obrat.
 • Citace §6f, odst 1 zákona o DPH : (1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje nebo bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně, je plátcem ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.

 

Z uvedeného vyplývá, že subjekt registrující se jako dobrovolný plátce daně, nebyl povinen do doby přihlášky k registraci doposud vykonat jakoukoli ekonomickou činnost, rovněž tak toto ustanovení není žádným způsobem navázáno časově na to, kdy, jak a jakou ekonomickou činnost bude subjekt v budoucnosti vykonávat.

 

Může mi správce daně laskavě sdělit, v čem tedy spočívá konkrétní nesplnění ustanovení § 6f/1 zákona o DPH ?

Odůvodnění správce daně číslo 3:

Ze znění článku 213. Odst.1 směrnice 2006/112 vyplývá že za osoby povinné k dani, které mohou žádat o přidělení identifikačního čísla pro účely DPH, jsou považovány nejen osoby, které již vykonávají ekonomickou činnost, ale i osoby, které mají v úmyslu zahájit takovouto činnost a vynakládají první investiční výdaje za tímto účelem.

 

K tomu uvádím znění článku 213, odst.1 směrnice 2006/112 :

 1. Každá osoba povinná k dani oznámí zahájení, změnu nebo ukončení činnosti, kterou vykonává jako osoba povinná k dani. Členské státy umožní a mohou i vyžadovat podávání těchto oznámení elektronickými prostředky v souladu s podmínkami, které stanoví.

 

Co dodat ? Co tím chtěl vlastně správce daně říci ?

Proti výzvě o odstranění pochybností se nelze odvolat. Aby registrace společnosti jako plátce DPH proběhla i přes organizovaný tuhý odpor správce daně, odpověděli jsme na výzvu správce, ač není naprosto žádný právní důvod na následující otázky odpovídat a cokoli dokládat. Činili jsme tak v rámci budoucí výtečné spolupráce se správcem daně …. :

 

Otázka: Jakou konkrétní ekonomickou činnost společnost vykonává ?

Odpověď : Žádnou. Zatím. Společnost vznikla za účelem podnikání, kdy předmětem činnosti bude vytvoření software, který bude prodáván. Předpokládaná doba vývoje software činí cca 2 roky a náklady cca …. Kč.

 

Otázka : co se konkrétně nachází v místě skutečného sídla společnosti.

Odpověď: sídlo společnosti je na adrese virtuálních kanceláří, skutečný výkon činnosti bude zatím prováděn z bydliště jednatelky, kontaktní údaje byly v přihlášce uvedeny. Otázka správce byla ale konkrétní, následoval tedy poměrně přesný popis bydliště jednatelky….

 

Otázka : V jakých prostorách je vykonávána ekonomická činnost ?

Odpověď: v bydlišti jednatelky, viz popis výše

 

Otázka : kolik má společnost zaměstnanců ?

Odpověď : 0. Zatím.

 

Otázka : jaký majetek společnost vlastní ?

Odpověď : drobnou hotovost v pokladně a na bankovním účtu.

 

Otázka : Pokud jste ve stádiu přípravy na výkon ekonomické činností, doložte, jaké konkrétní kroky jste již učinili a činíte v současnosti

Odpověď : Probíhá hledání právníka se znalostí autorského práva za účelem vytvoření smlouvy o vzniku autorského díla. Jednání s advokáty jsou důvěrná a nebudou dokládána. Jednání s ostatními subjekty o obchodní spolupráci jsou před uzavření smluv irelevantní.

 

Otázka : Uveďte dodavatele a odběratele, se kterými jste již navázali kontakt, případně se kterými hodláte spolupracovat

Odpověď : spolupráce bude probíhat s daňovým poradcem, údaje máte na svém oddělení podle plné moci. Ostatní viz výše.

 

Otázka : pokud jste uzavřeli obchodní smlouvy, dokažte tuto skutečnost

Odpověď: Byla uzavřena doposud ústní smlouva s daňovým poradcem. Ústní smlouvu nelze doložit. Až bude uzavřena písemně, ani tak nebude doložena, neboť se bude jednat o důvěrný vztah mezi daňovým poradcem a klientem, který podléhá zákonné mlčenlivosti.

 

Otázka : v  případě nákupu a prodeje zboží uveďte, jakým způsobem bude zajišťována doprava zboží a kde bude zboží skladováno.

Odpověď: společnost se nebude zabývat nákupem a prodejem zboží

 

Otázka : kdo vede účetnictví

Odpověď : daňový poradce, účetnictví bude u něj

 

Otázka : doložte další důkazní prostředky prokazující výkon ekonomické činností nebo přípravu na ni.

Odpověď: Není důvod cokoli dokazovat. Z výše uvedeného je naprosto jednoznačně zřejmé, že :

 1. společnost s ručením omezeným je osoba povinná k dani
 2. ustanovení zákona o DPH při dobrovolné registraci plátce nevyžaduje žádné důkazní prostředky.

 

S ohledem na výše uvedené vyzývám správce daně, aby ve lhůtě stanovené zákonem 267/2014 Sb., provedl registraci společnosti jako plátce DPH a to bez jakýchkoli dalších obstrukcí.

 

Na tomto příkladu je jednoznačně vidět tendence státní správy za poslední cca 2 roky: Podvodníka od „slušného“ plátce DPH ale nelze v žádném případě odhalit při registračním řízení. Lze jej odhalit nejdříve po podání přiznání k DPH a nově to pravděpodobně bude možné pomocí kontrolního hlášení.

 

Příběh pokračuje!

To by mohl být konec příběhu. Ale není ….Koneckonců se už ničemu nedivím. Stačí si přečíst článek zveřejněný 22.2.2016 v Hospodářských novinách s titulkem „ Na firmy musíme být přísní.“ (přístupný pro předplatitele). V něm šéf Generálního finančního ředitelství Martin Janeček popisuje, jak se mu ( jim ? ) daří chytat a znechucovat podvodníky s DPH.

Otázka HN : Kdo rozhoduje, co musí podnikatel při registraci doložit ?

Odpověď : Základní rámec dává zákon. Na něj navazují naše vnitřní postupy, které jsou závazné pro všechny. Zbytek je pak hlavně na zkušenosti registrátorů. Když se přijdete přihlásit k DPH, měl by s Vámi úředník vést pohovor, proč se chcete stát plátce. Ve chvíli, kdy získá pochybnosti, vás začne vyzývat k doložení dodatečných údajů.

Z čeho mě ale jímá hrůza :

 1. Správce daně zamítl provést registraci plátce DPH.
 2. Není si možné rozumně vysvětlit, proč správce několik dnů po zapsání společnosti do Obchodního rejstříku klade již při registraci otázky ve smyslu kolik majetku společnost nashromáždila, kolik měla obratu za posledních 12 měsíců, jaké smlouvy uzavřela a s kým, kolik má zaměstnanců atd. Proč vůbec klade otázky, které mu zákon klást neukládá. Proč marní svůj čas, za který je placen námi a okrádá nás o čas, za který musíme platit my.
 3. Každý podnikatel je apriori vinen. Každý plátce DPH, a to i ten, který ještě nevznikl, je podvodník krátící odvod daně do státního rozpočtu. Je proto třeba klást podnikatelům všechny myslitelné překážky, dávat jim nesmyslné lhůty a nehorázně je sankcionovat za každou možnou chybu. 

 

K tomu snad lze říci jen toto:

Opravdu je zákon jen cárem papíru beze smyslu? Asi ano. Zřejmě je rozhodující, co jako metodiku sepsal jakýsi úředník s klotovými rukávy. Protože klient všechny podmínky zákona splnil a přesto správce daně registraci neprovedl…….

 

Jenže : Stačí si přečíst Zákon 2/1993 Sb. Listinu základních práv a svobod :

Článek 2

(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. (3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

 

Článek 4

 • Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.  

 

Dále už jen na okraj:

 • Od té doby, kdy daňový řád zavedl povinnost provádět registrační úkony podle § 72 DŘ výhradně elektronicky, nevidím možnost, jak si registračním oddělením pokecat…..
 • Lituji, nikde tady nečtu nic o „ vnitřních postupech “.