Je kniha jízd povinná ?

Vzhledem k opakovaným dotazům na povinnost vedení knihy jízd je vhodné věnovat tomuto tématu pár slov .

 

Výňatek z kontroly : 

Vyjádření daňového subjektu ( DS ) :  DS  knihu jízd považoval za nutnou pouze ve vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec, služební jízdy, jejichž účelem bylo zajištění a udržení zdanitelných příjmů, podnikal z vlastního popudu. Příkazy k cestě nemá a zápisy z jednání, která vedl, nemá, jelikož nebyly tak závažné, aby je bylo nutno pořizovat.

Správce daně : K tomu správce daně uvádí, že pro účely uplatnění daňových výdajů na PHM má DS vést evidenci knihy jízd tak, aby tyto vynaložené výdaje mohl správci prokázat. Pro prokázání pracovních cest musí být evidence u každé konkrétní cesty vedena a doložena průkazně a věrohodně tak, aby bylo možno bezpochyby pochopit průběh celé pracovní cesty a jednotlivé úkony s ní spojené, tj. že se jedná o plnění pracovního úkolu souvisejícího s předmětem činnosti DS na konkrétním místě v konkrétním čase. Místo, čas a účel pracovního úkolu musí být přesně a podrobně doložen, aby bylo prokazatelné kde, kdy a v jaké věci bylo jednáno. Takovou evidenci DS nevedl.

Výsledek : DS nebyly uznány výdaje na PHM a rovněž ani nárok na odpočet DPH z PHM, následně pak ani výdaje na opravy, údržbu atd.

 

Tzv. zrušení knihy jízd novelou zákona o daních z příjmů ve vztahu k DPH

( stanovisko zveřejněné na stránkách MF ČR dne 22.09.2009)

 

Zákonem č. 304/2009 Sb. byla v rámci tam obsažené novely zákona o dani z příjmů zcela nově zakotvena možnost aplikace paušálního výdaje na dopravu silničním motorovým vozidlem. Pokud se daňový subjekt pro možnost uplatnění tohoto paušálního výdaje rozhodne, nemusí pro účely daně z příjmů vést evidenci, která by prokazovala jeho výdaje v souvislosti s provozem silničního motorového vozidla (tzv. kniha jízd). Uplatnění předmětného paušálního výdaje na dopravu je na volbě daňového subjektu.

Znovu nutno upozornit, že pravidla uplatnění jmenovaného paušálu a s tím spojené důsledky platí v oblasti daně z příjmů. Jde-li o daň z přidané hodnoty, sem dotčená novela v zásadě nijak nedopadá. U plátců, kteří si u daně z příjmů zvolí možnost uplatnění paušálního výdaje na dopravu, se tedy tato skutečnost do uplatňování DPH nijak nepromítá. Pro DPH platí stejný režim a pravidla jako před novelou umožňující u daně z příjmů zvolit dotčený paušální výdaj. Nárok na odpočet DPH a podmínky pro jeho uplatnění stanoví zejména § 72 a § 73 z.č. 235/2004 Sb. v platném znění. Nadále tak platí, že plátce má právo uplatnit nárok na odpočet, pokud přijme od jiného plátce zdanitelná plnění, použije je pro svoji ekonomickou činnost a doloží je daňovým dokladem. Dodržení těchto podmínek v daňovém řízení musí prokázat. Použití paušálního výdaje na dopravu pro účely daně z příjmů neznamená automaticky, že plátce prokázal použití pro ekonomickou činnost pro účely uplatnění nároku na odpočet DPH. Zákon o dani z přidané hodnoty neurčuje a nikdy exaktně neurčoval, jaké důkazní prostředky pro prokázání správnosti daňové povinnosti má plátce daně předložit, stejně tak neobsahoval k doložení užití motorového vozidla pro ekonomickou činnost povinnost vedení právě tzv. knihy jízd. Bylo a je vždy na plátci daně, jakými důkazními prostředky užití motorového vozidla a spotřebu pohonných hmot pro ekonomickou činnost doloží.

Vzhledem k uvedenému je třeba shrnout, že pouze volba a užití paušálních výdajů na provoz silničního motorového vozidla pro účely daně z příjmů neprokazuje pro účely daně z přidané hodnoty správnost uplatněného nároku na odpočet DPH.

Shrnutí :

  1. Kniha jízd není a nikdy nebyla povinná
  2. Pokud ji nemáte, máte smůlu
  3. Pokud ji máte a máte příliš horlivého správce daně, máte opět smůlu. Sami svým vlastním zápisem prokazujete, že jste někam jeli. To musíte dokázat – např. dokladem od PHM, parkovacími lístky, pokutou za špatné parkování, fotografií auta před cílovým místem… Pokud jste prokázali, že jste někde byli, dobře. Teď musíte prokázat, že jste tam byli v souvislosti s podnikáním. Jak ? Například nákupem zboží, materiálu, podepsanou smlouvou. Nenakoupili jste, neuzavřeli kontrakt ?  Co takhle místopřísežným prohlášením obchodního partnera ( nejlépe snad notářsky ověřeným ), že se schůzka konala a že jste se nedohodli. Nebo bude stačit písemné prohlášení vrátného, že jste šli tam a až za hodinu zase ven ?  Nebo … ( doplňte sami )

 

Přeji Vám hodně úspěchů při prokazování nároku na odpočet DPH z PHM.